در این بخش کاربران می توانند پزشک مورد نظر خود را از فهرست پزشکان انتخاب نموده و تاریخ دقیق مراجعه به پزشک را بصورت آنلاین تعیین نمایند